جذب اسپانسر

DPM آمادگی خود را هم در بحث تولید محتوی و هم در بحث اجرا برای بخش های خصوصی و دولتی علاقمند به سرمایه گذاری فرهنگی اعلام میدارد . بدیهی است تیم های تولید و تبلیغ DPM مراحل صفر تا صد تبدیل استعداد های جوان به ستاره های صحنه را به نحو احسن و با تامین نظر سرمایه گذار انجام خواهند داد.